Privacy Policy

Privacy Verklaring HET.

 

HET. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, gebruiken en verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze Privacy Verklaring lezen over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via: hetzaandam@gmail.com

 

 HET is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerking verantwoordelijke. HET doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HET houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval :

 

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens aan ons zijn verstrekt/door ons zijn verkregen;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen zodat de beveiliging van de gegevens gewaarborgd is;

Geen gegevens verstrekken aan derden, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, dan wel voor een wettelijke grondslag;

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens respecteren, en u daarop wijzen in deze Privacy Verklaring.

 

HOE GEBRUIKT HET UW GEGEVENS?

 

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor HET uw persoonsgegevens verwerkt. We geven aan welke gegevens voor welke doelen worden gebruikt, de juridische grondslag en hoelang wij de gegevens bewaren.

 

DOEL

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doelen:  het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; deelname aan ons vaste klant registratiesysteem ; versturen van een besteld  item.

 

GRONDSLAG VERWERKING

 

De juridische grondslagen voor de verwerking van uw gegevens zijn:

-(koop)overeenkomst

-toestemming

-wettelijke verplichting (afdracht belastingen en financiële administratie)

 

PERSOONSGEGEVENS

 

De persoonsgegevens die wij van u verwerken ontvangen wij direct, of via onze website, van uzelf: naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, ibannummer

 

BEWAARTERMIJNEN

 

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel. Daarnaast gelden wettelijke bewaartermijnen voor de belastingdienst en de financiële administratie.

Voor de nieuwsbrief en het vaste registratie systeem bewaren wij uw gegevens tot wederopzegging. Stopzetting van registratie en/of en verwijdering kunt u zenden aan: hetzaandam@gmail.com

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

 

De gegevens die wij van u hebben ontvangen kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van:

-verzorgen van de financiële administratie

-afdracht van belastingen

-versturen van bestellingen en aankopen

Wij kunnen persoonsgegevens slechts met andere derden delen indien u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

RECHTEN OMTRENT UW PERSOONSGEGEVENS

 

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, en overdracht. Mocht u van uw recht(en) gebruik willen maken verzoeken wij u ons te berichten op: hetzaandam@gmail.com

U kunt uw uitdrukkelijke toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens door ons op ieder moment intrekken, wij verzoeken u dan ons te berichten op hetzaandam@gmail.com

Nb.Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

VRAGEN EN KLACHTEN

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze Privacy Verklaring en de wijze waarop HET uw gegevens verwerkt, neem dan contact met ons op via:

Ook als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons neem dan contact met ons op via hetzaandam@gmail.com

Daarnaast kun u altijd contact opnemen met, en een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

 

HET

 

Contactgegevens

HET Zaandam

Westzijde 72

1506EG Zaandam

hetzaandam@gmail.com

 

KVK: 54331307

 

COOKIES

 

Op onze website gebruiken alleen cookies die noodzakelijke zijn voor de optimale functionaliteit van onze website

 

Sl.No: Cookie Name Duration Category Description
1 cookielawinfo-checkbox-functional 1 year Others The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.
2 cookielawinfo-checkbox-necessary 1 year Necessary This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.
3 cookielawinfo-checkbox-performance 1 year Necessary This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Performance”.
4 cookielawinfo-checkbox-analytics 1 year Necessary This cookies is set by GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. The cookie is used to remember the user consent for the cookies under the category “Analytics”.
5 cookielawinfo-checkbox-advertisement 1 year Necessary The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Advertisement”.
6 cookielawinfo-checkbox-others 1 year Others No description